Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż

Od pierwszego lipca 2022 r. w naszym przedszkolu będzie realizowany projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych".

Projekt realizowany jest w ramach "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty".

Projekt ma na celu:

  • przygotowanie założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji "asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami" (w skrócie ASPE),
  • wprowadzenie opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • opracowanie zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
  • opracowanie programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,
  • przygotowanie pierwszej grupy ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dzięki udziałowi w projekcie zostało zatrudnionych czterech asystentów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoże to zorganizować większe wsparcie i zindywidualizowanie opieki nad dziećmi, zwłaszcza o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowym atutem projektu jest poszerzenie kompetencji wszystkich uczestników projektu. Asystenci i nauczycielki uczestniczą w szeregu szkoleń i warsztatów, poszerzających wiedzę w zakresie wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.