Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Zebrania z rodzicami

Od 25 lutego do 2 marca rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Deklaracja dostępna jest na naszej stronie, a także u wychowawców w grupach.