Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 r. dzieci uczęszczające do naszego przedszkola nie są objęte grupowym ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe dyrektor ani Rada Rodziców nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci.

Rodzice sami indywidualnie decydują o ubezpieczeniu dziecka, wyborze ubezpieczyciela oraz warunkach ubezpieczenia.