7.00 – 8.15
 • przyprowadzenie dzieci do przedszkola i powierzanie ich opiece nauczyciela
 • swobodna zabawa w wybranych kącikach zainteresowań, stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności społecznych i intelektualnych dzieci
 • organizowanie zabaw ruchowych i gimnastycznych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem
 • przygotowanie do śniadania, kształtowanie nawyków higienicznych i samoobsługowych
8.30 – 9.00
 • śniadanie, wyrabianie nawyków kulturalnego spożywania posiłków
9.00 – 10.30
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, doskonalenie sprawności umysłowych i manualnych
 • stwarzanie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw i działań badawczych i konstrukcyjno-technicznych
 • rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakty ze sztuką, literaturą żywym słowem
 • organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • w miarę potrzeb i możliwości praca indywidualna ze specjalistami
10.30 – 11.30
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, udział w grach i zabawach ruchowych, zajęciach sportowych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, wykonywanie prac gospodarczych, ogrodniczych, porządkowych itd.
 • spacery poza teren przedszkola, poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w budynku przedszkola i poza jego terenem
11.30 – 12.00
 • doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i w toalecie
12.00 – 12.30
 • obiad, propagowanie właściwego zachowania się przy stole, spożywanie wszystkich potraw, np. surówek
 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole
12.30 – 14.00
 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu (czytanie bajek, słuchanie utworów literackich, muzycznych), ponadto dzieci 5-letnie:
  • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
  • pobyt na świeżym powietrzu
  • swobodne zabawy
14.00 – 14.30
 • podwieczorek, doskonalenie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków
14.30 – 17.30
 • stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej, twórczej aktywności dziecka ( gry, zabawy, zajęcia ruchowe itd.)
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka
 • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
 • zabawy w ogródku przedszkolnym