Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 r. - 30.04.2023 r.

Cel projektu: opracowanie standardów usług asystenckich ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Środki finansowe (grant) zostały przyznane w wysokości 414 865,10 zł

Partnerstwo realizujące projekt:

  • Fundacja Edukacyjna ODITK
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Logotypy